گروه الف
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 10
 • 20
 • ذوب آهن اصفهان
 • 10
 • 17
 • زاگرس اسلام آباد
 • 10
 • 10
 • اشتاد سازه خراسان رضوی
 • 10
 • 10
 • زغال سنگ طبس
 • 10
 • 8
 • ستارگان دشتستان
 • 10
 • 5
گروه ب
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • مس کرمان
 • 8
 • 18
 • فولاد مبارکه سپاهان
 • 8
 • 14
 • فراز بام خاییز دهدشت
 • 8
 • 9
 • نفت و گاز گچساران
 • 8
 • 5
 • خیبر اراک
 • 8
 • 4
پانزدهمین دوره لیگ برتر بانوان سال 98
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • اشتاد سازه مشهد
 • 10
 • 17
 • شهید شاملی کازرون
 • 9
 • 13
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 10
 • 13
 • فولاد مبارکه سپاهان
 • 9
 • 7
 • ذوب آهن اصفهان
 • 10
 • 4
 • هواپیمایی کیش ایر
 • 10
 • 4
تاريخ:پنجم ارديبهشت 1398 ساعت 23:20   |   کد : 308209
نتايج روز نخست مسابقات هندبال ساحلي نكوداشت اصفهان

نتايج روز نخست مسابقات هندبال ساحلي نكوداشت اصفهان

 روزنخستمسابقاتهندبالساحلیبزرگداشتهفتهفرهنگیاصفهانامروزدردوبخشآقايانوبانوانبرگزارشد

بهگزارشروابطعمومیفدراسيونهندبال،مسابقاتهندبالساحلیبهمناسبتبزرگداشتهفتهفرهنگیاصفهانوروزشیخبهاییازامروزپنجماردیبهشتماهدردوبخشآقایانوبانواندرردههایمختلفسنیبرگزارشدکهنتايجآنبهشرحذیلمیباشد:

بخشبانوان:

ردهسنینوجوانان:

گروهالفناحیهسه،شاهینشهرموسوی،کرمانوایلام

گروهبشهيدسجادي،ناحیهچهار،دولتآبادوتهران

گروهجشهرستاناصفهان،کیش،هرمزگانولنجان

گروهدخمینیشهر،زیتون،زنجانوهمدان

 

روزپنجشنبه5/2/98 :

ناحیهسه٢– ایلام٠

دولتآباد٠– تهران٢

شاهینشهرموسوی٢کرمان٠

شهرستاناصفهان٠– لنجان٢

شهيدسجادي٠ناحیهچهار٢

کیش٠هرمزگان٢

خمینیشهر٢همدان١

زیتون٢زنجان١

ناحیهسه٢کرمان٠

شاهینشهرموسوی٢– ایلام٠

شهيدسجادي٢دولتآباد١

ناحیهچهار٠تهران٢

 

ردهسنیبزرگسالان:

گروهالفاصفهان،شاهینشهر،هرمزگانومازندران

گروهبفولادمبارکهسپاهان،پیمونهاسپادانا،بوشهروشهرکرد

روزپنجشنبه5/2/98 :

اصفهان٢مازندران١

شاهینشهر٠– هرمزگان٢

فولادمبارکهسپاهان٢شهرکرد٠

پیمونهاسپادانا٠بوشهر  ٢

اصفهان٠– هرمزگان٢

شاهینشهر٢مازندران٠

 

برنامهروزجمعه6/2/98:

فولادمبارکهسپاهانبوشهرساعت11:15 صبح

پیمونهاسپادانا– شهرکردساعت12 ظهر

هرمزگانمازندرانساعت14 بعدازظهر

اصفهان– شاهینشهرساعت14:45 بعدازظهر

بوشهر– شهرکردساعت15:30 بعدازظهر

فولادمبارکهسپاهانپیمونهاسپاداناساعت16:15 بعدازظهر

 

بخشآقایان:

ردهسنینوجوانان:

گروهالفشهرستاناصفهان،رهنانوهمدان

گروهبخمینیشهر،هرمزگان،لرستانوارومیه

گروهجفلاورجان،یزد،فارسوکرمان

گروهدنجفآباد،شاهینشهر،زنجانوشهرکرد

 

روزپنجشنبه5/2/98 :

شهرستاناصفهان٠همدان٢

خمینیشهر٢ارومیه١

هرمزگان٠لرستان٢

فلاورجان٠– کرمان٢

یزد٠فارس٢

نجفآباد٢– شهرکرد٠

شاهینشهر٢زنجان٠

شهرستاناصفهان٢رهنان٠

لرستان٠ارومیه٢

 

ردهسنیبزرگسالان:

گروهالفعمان،نجفآباد،گیلان،بوشهر،جواناناصفهان 

گروهباصفهان،هرمزگان،ارومیه،شهرکردوپروازاصفهان

 

روزپنجشنبه5/2/98 :

اصفهان٢– شهرکرد٠

هرمزگان٢ارومیه٠

بوشهر٢– عمان٠

نجفآباد٢– گیلان١

پرواز٢ارومیه١

اصفهان٢هرمزگان٠

جواناناصفهان٠گیلان٢

نجفآباد١عمان٢

پرواز٢شهرکرد١

جواناناصفهان١بوشهر٢

 

برنامهروزجمعه6/2/98 :

هرمزگانشهرکردساعتصبح

اصفهانپروازاصفهانساعت9:45 صبح

نجفآبادبوشهرساعت10:30 صبح

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک