گروه الف
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 5
 • 10
 • ذوب آهن اصفهان
 • 5
 • 7
 • زاگرس اسلام آباد
 • 5
 • 6
 • ستارگان دشتستان
 • 5
 • 3
 • سربداران سبزوار
 • 5
 • 2
 • زغال سنگ طبس
 • 5
 • 2
گروه ب
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • مس کرمان
 • 4
 • 8
 • فولاد مبارکه سپاهان
 • 4
 • 6
 • فراز بام خاییز دهدشت
 • 4
 • 3
 • نفت و گاز گچساران
 • 4
 • 3
 • خیبر اراک
 • 4
 • 0
چهاردهمین دوره لیگ برتر بانوان سال 97
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • شهید چمران لارستان
 • 14
 • 26
 • تاسیسات دریایی
 • 14
 • 24
 • ذوب آهن
 • 14
 • 19
 • فولاد مبارکه سپاهان
 • 14
 • 16
 • نفت و گاز گچساران
 • 14
 • 13
 • اشتادسازه طرقبه شاندیز
 • 14
 • 6
 • پتروآموت پویا بوشهر
 • 14
 • 4
 • هیات هندبال البرز
 • 14
 • 4
تاريخ:ششم ارديبهشت 1398 ساعت 20:16   |   کد : 308210
نتايج روز دوم مسابقات هندبال ساحلي نكوداشت اصفهان

نتايج روز دوم مسابقات هندبال ساحلي نكوداشت اصفهان

 روزدوممسابقاتهندبالساحلیاصفهانجامزندهرودامروزدردوبخشآقايانوبانوانپيگيريشد

بهگزارشروابطعمومیفدراسيونهندبال،درادامهمسابقاتهندبالساحلینكوداشتاصفهانامروز٦اردیبهشتماهدردوبخشآقایانوبانوانبابرگزاري٣٩ديدارپيگيريشدکهنتايجآنبهشرحزيرمیباشد:

 

بخشبانوان:

ردهسنینوجوانان:

شهرستاناصفهان٠هرمزگان٢

زيتون٠همدان٢

كيش٠لنجان٢

ناحيهسه٢شاهينشهرموسوي١

خمينيشهر٢زنجان٠

كرمان٢ايلام٠

شهيدسجادي١تهران٢

دولتآباد٠ناحيهچهار٢

شهرستاناصفهان٢كيش٠

هرمزگان٠لنجان٢

خمينيشهر٢زيتون٠

زنجان٠همدان٢

برنامهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

ناحيهسههمدان

شاهينشهرموسويخمينيشهر

تهرانهرمزگان

ناحيهچهارلنجان

 

ردهسنیبزرگسالان:

فولادمبارکهسپاهان٢بوشهر٠

پیمونهاسپادانا٢– شهرکرد٠

هرمزگان٢مازندران٠

اصفهان٢– شاهینشهر٠

بوشهر٢– شهرکرد٠

فولادمبارکهسپاهان٢پیمونهاسپادانا٠

 

برنامهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

هرمزگانپيمونهاسپادانا

شاهينشهربوشهر

اصفهانشهركرد

مازندارنسپاهان

 

بخشآقایان:

ردهسنینوجوانان:

كرمان٢فارس٠

فلاورجان٠يزد٢

شهركرد١زنجان٢

نجفآباد٢شاهينشهر٠

شهرستاناصفهان١همدان٢

دولتآباد٢اروميه١

خمينيشهر٢لرستان٠

يزد٠فارس٢

فلاورجان٠كرمان٢

زنجان٠شاهينشهر٢

نجفآباد٠شهركرد٢

 

برنامهمرحلهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

همدانشهركرد

شهرستاناصفهانزنجان

دولتآبادفارس

خمينيشهركرمان

 

ردهسنیبزرگسالان:

هرمزگان٢شهرکرد١

اصفهان٢پروازاصفهان٠

نجفآباد٢بوشهر٠

شهركرد١اروميه٢

هرمزگان٢پرواز١

عمان٠گيلان٢

جواناناصفهان٢نجفآباد١

اصفهان٢اروميه٠

بوشهر١گيلان٢

جواناناصفهان٠عمان٢

 

برنامهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

گيلاناروميه

نجفآبادپرواز

عماناصفهان

بوشهرنايبندبندرعباس

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک