گروه الف
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 10
 • 20
 • ذوب آهن اصفهان
 • 10
 • 17
 • زاگرس اسلام آباد
 • 10
 • 10
 • اشتاد سازه خراسان رضوی
 • 10
 • 10
 • زغال سنگ طبس
 • 10
 • 8
 • ستارگان دشتستان
 • 10
 • 5
گروه ب
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • مس کرمان
 • 8
 • 18
 • فولاد مبارکه سپاهان
 • 8
 • 14
 • فراز بام خاییز دهدشت
 • 8
 • 9
 • نفت و گاز گچساران
 • 8
 • 5
 • خیبر اراک
 • 8
 • 4
پانزدهمین دوره لیگ برتر بانوان سال 98
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • اشتاد سازه مشهد
 • 10
 • 17
 • شهید شاملی کازرون
 • 9
 • 13
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 10
 • 13
 • فولاد مبارکه سپاهان
 • 9
 • 7
 • ذوب آهن اصفهان
 • 10
 • 4
 • هواپیمایی کیش ایر
 • 10
 • 4
تاريخ:ششم ارديبهشت 1398 ساعت 20:16   |   کد : 308210
نتايج روز دوم مسابقات هندبال ساحلي نكوداشت اصفهان

نتايج روز دوم مسابقات هندبال ساحلي نكوداشت اصفهان

 روزدوممسابقاتهندبالساحلیاصفهانجامزندهرودامروزدردوبخشآقايانوبانوانپيگيريشد

بهگزارشروابطعمومیفدراسيونهندبال،درادامهمسابقاتهندبالساحلینكوداشتاصفهانامروز٦اردیبهشتماهدردوبخشآقایانوبانوانبابرگزاري٣٩ديدارپيگيريشدکهنتايجآنبهشرحزيرمیباشد:

 

بخشبانوان:

ردهسنینوجوانان:

شهرستاناصفهان٠هرمزگان٢

زيتون٠همدان٢

كيش٠لنجان٢

ناحيهسه٢شاهينشهرموسوي١

خمينيشهر٢زنجان٠

كرمان٢ايلام٠

شهيدسجادي١تهران٢

دولتآباد٠ناحيهچهار٢

شهرستاناصفهان٢كيش٠

هرمزگان٠لنجان٢

خمينيشهر٢زيتون٠

زنجان٠همدان٢

برنامهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

ناحيهسههمدان

شاهينشهرموسويخمينيشهر

تهرانهرمزگان

ناحيهچهارلنجان

 

ردهسنیبزرگسالان:

فولادمبارکهسپاهان٢بوشهر٠

پیمونهاسپادانا٢– شهرکرد٠

هرمزگان٢مازندران٠

اصفهان٢– شاهینشهر٠

بوشهر٢– شهرکرد٠

فولادمبارکهسپاهان٢پیمونهاسپادانا٠

 

برنامهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

هرمزگانپيمونهاسپادانا

شاهينشهربوشهر

اصفهانشهركرد

مازندارنسپاهان

 

بخشآقایان:

ردهسنینوجوانان:

كرمان٢فارس٠

فلاورجان٠يزد٢

شهركرد١زنجان٢

نجفآباد٢شاهينشهر٠

شهرستاناصفهان١همدان٢

دولتآباد٢اروميه١

خمينيشهر٢لرستان٠

يزد٠فارس٢

فلاورجان٠كرمان٢

زنجان٠شاهينشهر٢

نجفآباد٠شهركرد٢

 

برنامهمرحلهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

همدانشهركرد

شهرستاناصفهانزنجان

دولتآبادفارس

خمينيشهركرمان

 

ردهسنیبزرگسالان:

هرمزگان٢شهرکرد١

اصفهان٢پروازاصفهان٠

نجفآباد٢بوشهر٠

شهركرد١اروميه٢

هرمزگان٢پرواز١

عمان٠گيلان٢

جواناناصفهان٢نجفآباد١

اصفهان٢اروميه٠

بوشهر١گيلان٢

جواناناصفهان٠عمان٢

 

برنامهيكچهارمنهاييشنبه٩٨/٢/٧:

گيلاناروميه

نجفآبادپرواز

عماناصفهان

بوشهرنايبندبندرعباس

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک