اینستاگرام فدراسیون هندبال
تویتر فدراسیون هندبال   سایت قدیم فدراسیون هندبال
هفتمين اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر در كرمانشاه
هفتمين اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر از تاریخ ٩ تا ١٣ ارديبهشت ماه به میزبانی كرمانشاه برگزار می شود.
تاريخ : چهارم ارديبهشت 1398 ساعت 19:11   کد : 308203
 هفتميناردویتیمملیهندبالنوجواناندخترازتاریخ٩تا١٣ارديبهشتماهبهمیزبانیكرمانشاهبرگزارمیشود.

بهگزارشروابطعمومیفدراسیونهندبال،اردویتدارکاتیتيمملینوجواناندخترازتاریخ٩تا١٣ارديبهشتماه98 
دركرمانشاهبرگزارمیشودکهاسامیدعوتشدگانبهشرحزیراست:

 

رديف

نام و نامخانوادگی

استان

سمت

رديف

نام و نامخانوادگی

استان

سمت

1

مهربانبدوی

البرز

بازیکن

16

اسماامامیمقدم

آذربایجانشرقی

بازيکن

2

معصومهقنبری

فارس

بازیکن

17

ساراابراهيمی

فارس

بازيکن

3

نسترنگودرزیفراهانی

قم

بازیکن

18

محدثهفولادی

بوشهر

بازيکن

4

حانیهکریمی

تهران

بازيکن

19

مریمدهقانی فر

فارس

بازیکن

5

شقايقچراغی

تهران

بازيکن

20

کارناصلانی

کردستان

بازيکن

6

سپیدهوحیدیان

خراسانرضوی

بازيکن

21

ملیکامحمدی

فارس

بازيکن

7

ام البنينحسینی

فارس

بازيکن

22

پريساعنبرستانی

خراسانرضوی

بازيکن

8

ليلاحسينی

فارس

بازيکن

23

سارافتاحیسرابی

کرمانشاه

بازيکن

9

مهيلاذاکری

خراسانرضوی

بازيکن

24

فاطيماروستایی

کرمانشاه

بازيکن

10

النازيارمحمدیتوسکی

همدان

بازيکن

25

کیمیانوحی

کرمانشاه

بازيکن

11

مهديهپورمومنی

مرکزی

بازيکن

26

ستایشنظری

کرمانشاه

بازيکن

12

هستیدوخایی

مرکزی

بازيکن

27

هلياصالحی

کرمانشاه

بازيکن

13

فریماهاحمدی

اصفهان

بازيکن

28

خدیجهقانع

فارس

مربی

14

غزلعادلی

اصفهان

بازيکن

29

فاطمهمحمدخانی

اصفهان

مربی

15

شهرزادنصوحی

اصفهان

بازيکن

30

خانماحمديان

کرمانشاه

سرپرستاردو

 


نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک